ശങ്കറിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായകനാകുന്നത് ഹൃത്തിക് റോഷന്‍

ശങ്കറിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായകനാകുന്നത് ഹൃത്തിക് റോഷന്‍ ശങ്കറിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നായകനാകുന്നത് ഹൃത്തിക് റോഷന്‍. സൂപ്പർഹിറ്റ് സംവിധായകൻ ഷങ്കറിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഹൃതിക് റോഷൻ നായകന്‍

Read more